Likabehandling

Längst ner på sidan kan du läsa vår likabehandlingsplan samt vår årliga plan utifrån diskrimineringslagen.

Torsö Skärgårdsskolas förhållningssätt
På vår skola ska alla bli positivt sedda, känna sig trygga och betydelsefulla.
Vi jobbar för att alla alltid ska visa ömsesidig respekt mot varandra.

Elevrådet har tagit fram en årlig plan mot trakasserier och kränkande behandling, viktigast är:

Vårt mål är en nolltolerans mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering!

  • STOPP, SLUTA gäller alltid.
  • Inget barn bestämmer över ett annat barn.
  • Inte ha skoj/skratta på andras bekostnad.

Här kan ni läsa hela planen

Torsö Skärgårdsskolas strävar mot att:

Alla elever ska känna trygghet och trivsel.
Alla elever ska utveckla förmåga till öppenhet, respekt, solidaritet, ansvarskännande, hänsyn och empati.
Alla elever ska förstå att alla människor har lika värde.
Alla elever ska få möjlighet att utveckla en positiv självbild.
Alla elever är ansvariga för sitt eget handlande.
Kränkande språk och svordomar är aldrig accepterat.
Alla vuxna har gemensamma normer och ett gemensamt förhållningssätt.
Alla vuxna är lyhörda för signaler om något inte står rätt till.
Alla elever känner sig trygga i vad kränkande behandling, trakasserier och diskriminering är och att man vågar påkalla vuxnas uppmärksamhet när något händer.

Läs i våra plan hur vi arbetar förebyggande, om åtgärder och vad begreppen kränkande behandling, trakasserier och diskriminering betyder. Information, delaktighet och diskussion sker med elever samt med föräldrar vid föräldramöten om vårt arbete med likabehandlingsplanen. All personal på enheten känner till och arbetar efter planen.

Likabehandlingsplan F-6 Fritidshem 2023-2024