Torsö Skärgårdsskolas gemensamma arbete

Torsö Skärgårdsskola har med sitt upplägg förskola, fritidshem och grundskola F-åk. 6 under samma huvudman och pedagogiska ledning, stora möjligheter att utveckla alla barn och elevers lärande optimalt. Vi gör en gemensam satsning inom flera områden för bästa möjliga trivsel, trygghet och lärande.

Trygghet- och trivselaktiviteter

Allra viktigast är det naturliga mötet mellan stor och liten på Torsö skärgårdsskola i vardagen. De äldre eleverna är goda förebilder genom sitt arbete med likabehandlingsplan med gemensamt utformande ordningsregler och sin möjlighet till delaktighet och inflytande genom klassråd, elevråd, fritidshemsråd och kostråd. Elever och barn arbetar varje år med diskrimineringsgrund utifrån likabehandlingsplanens arbete.För att behålla de fina värden vi får som svar på enkäter på Torsö Skärgårdsskola gällande trivsel och trygghet, fortsätter vi vårt arbete med möten mellan alla åldrar i olika utflykter. Barn och elever delas in i trygghetsgrupper som består under läsåret. Fin gemenskap grundas vid gemensamma aktiviteter som vid FN-dagen, lingonutflykt, skoljoggenaktivitet, luciafirande, julmarknad, grötlunch vid julavslutning och vid olika temadagar och utflykter i vårt närområde i arbete med Skärgårdskunskap. 

 Hållbar utveckling

Skolan ligger i biosfärsområdet Vänerskärgård med Kinnekulle. För oss är det viktigt att förankra hos barn och elever vad hållbar utveckling är. Vi gör det genom vårt ämne ”skärgårdskunskap” där flera av målsättningarna från Läroplan för grundskolan LGR 11 och läroplan för förskolan Lpfö 2018 tas upp. Förskolan har sen 2009 arbetat med Grön flagg och blev i januari 2011 certifierade och väljer utifrån ämnen inriktning för året.

 Utbildning/undervisning

Utbildning och undervisning i alla ämnen börjar redan i förskolan och är en röd tråd genom åren på Torsö Skärgårdsskola med läroplaner, måluppfyllelse och kunskapskrav.  Att på sikt ”fixa” läsningen är en grundförutsättning för allt lärande och att man har en förståelse av det man läser. Vi har ett viktigt uppdrag med att väcka lust och intresse för bokstäver ord, texter, språklig kommunikation och ett varierat skapande utifrån detta. I skolan arbetar vi med olika strategier för att förbättra vår läsförståelse. Att på sikt utveckla sin matematiska förmåga och att föra och följa resonemang är viktigt. Matematik finns runt omkring oss i vardagen. På olika nivåer tränar vi på att använda matematiska begrepp  för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar.                                                                                                                    

 Förmågor att utveckla

Både i förskolan och i skolans /fritidshemmets läroplaner finns övergripande förmågor som ska tränas både på förskola och i skolans alla ämnen. Vi fokuserar på analysförmåga, begreppsförmåga samt kommunikativ förmåga. En förmåga är något du under hela ditt liv övar och tränar på. Här på Torsö Skärgårdsskola börjar vi träna när vi är riktigt små och fortsätter hela skoltiden. Att känna att du utvecklar en förmåga stärker ditt självförtroende. En förmåga utvecklas och stärks genom positiv förstärkning.

 

Entreprenöriellt lärande

Torsö Skärgårdskola har ett entreprenöriellt förhållningssätt som innebär att undervisningen ska stimulera barn och elevers nyfikenhet, självförtroende, förmåga att fatta beslut och omsätta sina idéer i handling.

Informations – och kommunikationsteknik

Torsö Skärgårdsskola har en vision som innebär att informations- och kommunikationsteknik skall vara ett naturligt verktyg i det pedagogiska arbetet och ska löpa som en röd tråd från barn på vår förskola till skolans elever. Vi på Torsö skärgårdsskola arbetar för digital kompetens som ett redskap i ett livslångt lärande.