Likabehandling

Likabehandlingsplan

Torsö Skärgårdsskolas förhållningssätt
På vår skola ska alla bli positivt sedda, känna sig trygga och betydelsefulla.
Vi jobbar för att alla alltid ska visa ömsesidig respekt mot varandra.

Vårt mål är en nolltoleransmot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering!

Torsö Skärgårdsskolas strävar mot efter barnets ålder och mognad att:
Alla barn ska känna trygghet och trivsel.
Alla barn ska utveckla förmåga till öppenhet, respekt, solidaritet, ansvarskännande, hänsyn och empati.
Alla barn ska förstå att alla människor har lika värde.
Alla barn ska få möjlighet att utveckla en positiv självbild.
Alla barn är ansvariga för sitt eget handlande.
Kränkande språk och svordomar är aldrig accepterat.
Alla vuxna har gemensamma normer och ett gemensamt förhållningssätt.
Alla vuxna är lyhörda för signaler om något inte står rätt till.
Läs i våra plan hur vi arbetar förebyggande, om åtgärder och vad begreppen kränkande behandling, trakasserier och diskriminering betyder. Information, delaktighet och diskussion sker med föräldrar vid föräldramöten om vårt arbete med likabehandlingsplanen.
All personal på enheten känner till och arbetar efter planen.

I årlig plan för likabehandling betonar vi vikten av att kunna samarbeta, att föra en respektfull kommunikation och att ha ett respektfullt bemötande.
Detta gör vi genom att:
Träna samarbete som finns med i vardagen och vid de aktiviteter vi genomför.
Hur vi ber om saker och konverserar vid t.ex. matsituationer
Hur vi konverserar varandra i leken. Vi pratar, vi bråkar inte.
Hur vi bemöter varandra. Vi säger hej, hej då, tack osv.
Vi jobbar med hur man visar hänsyn och vad det betyder.

Här kan du läsa vår likabehandlingsplan i sin helhet:

Likabehandlingsplan – förskolan 2018-2019