Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Längst ner på sidan kan du läsa vår årliga plan för att förebygga, motverka och hantera diskriminering och kränkande behandling.

Torsö Skärgårdsskolas förhållningssätt

På vår skola ska alla bli positivt sedda, känna sig trygga och betydelsefulla. Vi jobbar för att alla alltid ska visa ömsesidig respekt mot varandra.
Vårt mål är en nolltolerans mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering!
Förskolan ska sträva efter att varje barn: utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler. I årlig plan för likabehandling arbetar vi med diskrimineringsgrunderna och betonar vikten av att kunna samarbeta, ta ansvar, att bemöta varandra samt föra en kommunikation på ett respektfullt sätt.
Detta gör vi genom att:

• träna samarbete som finns med i vardagen och i de aktiviteter vi genomför.

• påminner om hur vi pratar med varandra på ett respektfullt sätt.

• bemöter varandra på ett trevligt sätt och lär oss om vad hänsyn innebär.

träna på förståelsen av olika känslor. Att vara ”känslosmart”.

• vara närvarande pedagoger som ser och hör samt ger vägledning.

• alla vuxna har gemensamma normer och ett gemensamt förhållningssätt.

• alla vuxna är lyhörda för signaler om något inte står rätt till.

Information, delaktighet och diskussion sker med föräldrar vid föräldramöten om vårt arbete med likabehandlingsplanen. All personal på enheten känner till och arbetar efter planen.

Likabehandlingsplan-forskolan-23-24-2.pdf