Elevhälsa

Skolhälsovård

Torsö Skärgårdsskola ekonomisk förening är vårdgivare för den hälso-och sjukvårdsverksamhet som bedrivs inom elevhälsan. Vårdgivaren utser verksamhetschef för medicinska insatser i elevhälsan.

Enligt skollagen ska alla barn få den ledning och stimulans som de behöver för att utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt. Rektor ansvarar för att organisera och utveckla verksamheten, så att eleverna har möjlighet att nå de mål som finns angivna i skolans läroplaner och kursplaner.

Elevhälsans uppdrag är att stödja elevernas utveckling mot dessa mål. Elevhälsans personal består av skolsköterska, skolläkare, specialpedagog, skolkurator, skolpsykolog och rektor, som arbetar i ett elevhälsoteam.

Till elevhälsan kan personal, vårdnadshavare och elever vända sig för rådgivning, enklare sjukvård, stöd och hjälp om barns och ungdomars vardag, hälsa och lärande. Elevhälsan ska arbeta förebyggande för att eliminera hinder för samspel, relationer och kommunikation samt verka för en god psykisk och social arbetsmiljö i skolan.

Skolhälsovård 2020-2021

Elevhälsoteam Torsö Skärgårdsskola

Skolsköterska     Kristina Smedberg  Mottagning onsdagar jämna veckor         kl. 09.00-12.00.

Telefontid onsdagar varje vecka kl. 08.00-08.30   Tel: 073 328 00 29

kristina.smedberg@torsoskola.se

Skolläkare            Niklas Wallén

Skolpsykolog        Helena Bristav Janelöv

Skolkurator         Marie Ohlsson

Specialpedagog  Anita Gunnarsson

Rektor                   Helena Ekström