Stadgar

STADGAR FÖR TORSÖ SKÄRGÅRDSSKOLA FÖRÄLDRAFÖRENING

§1 Föreningen Torsö Skärgårdsskola föräldraförening har som syfte att skapa ett forum för samverkan mellan hemmen och skolan/förskolan. Uppgiften är att vara ett forum för inflytande, i vilket tolkas:

– Att samordna och ta tillvara medlemmarnas gemensamma intressen.

– Att förmedla erfarenheter, information och material mellan medlemmarna.

– Att hålla kontakt med myndigheter och sammanslutningar som är verksamma inom föreningens intresseområde (kommunen, föräldranätverk, föreningar, andra friskolor…)

§2 Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

§3 Verksamheten omfattar alla hem med elever inom Torsö Skärgårdsskolas verksamhet. Medlemskap i föreningen tillkommer varje förälder och/eller annan vårdnadshavare som uttrycker önskemål härom. Styrelsen kan som medlem i föreningen välja in annan person som har intresse för skolans och föreningens arbete.

§4 Medlemsavgiften är frivillig och summan beslutas på årsmötet.

§5 Föreningens verksamhets- och räkneskapsår löper från och med 1/9 till och med 31/8. Föreningens årsmöte skall hållas mellan 15/9 och 15/10. Extra föreningsmöte hålls då styrelsen finner det lämpligt eller då det påkallas av minst fem medlemmar. Kallelse med förslag till dagordning skall utfärdas av styrelsen och kommuniceras medlemmarna minst två veckor före mötet. I kallelse till extra föreningsmöte skall anges varför mötet hålls.

§6 Vid årsmötet skall förekomma

A. Val av mötesordförande

B. Val av mötessekreterare

C. Val av en protokolljusterare, tillika rösträknare

D. Fråga om mötet blivit behörigen kallat

E. Fastställande av dagordning

F. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

G. Föredragning av revisorernas berättelse

H. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

I. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar

J. Fastställande av föreningens arbetsplan och budget för kommande verksamhetsår

K. Fastställande av årsavgift

L. Val av styrelse för kommande verksamhetsår                                                                              a) Ordförande b) Övriga ledamöter c) Suppleanter

M. Val av två ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande

N. Övriga frågor

§7 Vid föreningens möten har varje närvarande medlem en röst. Omröstning sker öppet om inte sluten omröstning begärts. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§8 Årsmötet utser utanför styrelsen valberedning. Valberedningen förbereder samtliga val för tiden till och med nästföljande årsmöte. Valberedningen har rätt att närvara vid styrelsens sammanträden.

§9 Skärgårdsskolans personal och styrelsen för Torsö Skärgårdsskola ekonomisk förening utser vardera en ordinarie representant och en suppleant att delta på föräldraföreningens styrelsemöten. Vilka dessa är meddelas till årsmötet. Dessa representanter har inte rösträtt vid votering på föräldraföreningens styrelsemöten.

§10 Föreningens styrelse består av ordförande samt tre till sex övriga ledamöter, varav minst en skall vara förälder/vårdnadshavare till elev i skolan och minst en skall vara förälder/vårdnadshavare till barn i förskolan. Två till fyra ersättare skall utses av årsmötet. Ersättarna bör i första hand väljas bland skolans och förskolans föräldrarepresentanter/klassombud (valda på föräldramöten ). Ordförande och övriga ledamöter väljs för en tid av ett verksamhetsår. Endast medlemmar i föreningen kan av årsmötet väljas till styrelseledamöter.

§11 Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen kan med sig adjungera enskild person.

§12 Styrelsen leder församlingens verksamhet i överenstämmelse med dessa stadgar och enligt beslut vid föreningens möten. Styrelsen är beslutande mellan föreningens möten. Det åligger styrelsen:

– Att förbereda församlingens årsmöte och eventuella extra möten

– Att verkställla beslut fattade vid sådana möten

– Att efter verksamhetsårets slut överlämna räkneskaperna med erforderliga handlingar till revisorerna för revision

– Att beskriva det gågna året i en verksamhetsberättelse

– Att kontinuerligt hålla valberedningen informerad om sitt arbete

§13 Ordföranden kallar till minst två styrelsemöten per år. Därutöver då ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så påkallar. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som biträds av de flesta närvarande ledamötena. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden vid sammanträdet.

§14 För ändring av dessa stadgar fordras beslut av två på varandra följande föreningsmöten, av vilka minst ett skall vara årsmöte. Mellan de båda mötena skall minst två månader förflyta.

§15 För upplösning fordras beslut i samma ordning som för stadgeändring enligt paragraf 13. För giltighet av beslut om upplösning fordras dock 3/4 majoritet vid vardera mötet. Upplöses föreningen genom att uppgå i annan förening, skall dess tillgångar tillfalla den nya föreningen. Upplöses föreningen utan att uppgå i annan förening skall dess tillgångar tillfalla Torsö Skärgårdsskola ekonomisk förening, att användas för barnens bästa.