Verksamhetens mål 2023-2024

På Torsö Skärgårdsskola sätter vi varje läsår mål inom de områden vi satsar extra på.

Satsningsområde 23/24 

 • Trivsel och trygghet för alla. Vi arbetar främjande och förebyggande med värdegrundsarbete för att få ett bra socialt samspel mellan alla individer. Vi strävar efter en vetgirig och positiv pluggkultur. 
 • Hållbar utveckling och skärgårdskunskap. Vårt unika läge och profilering är grundstenarna för detta arbete som genomsyrar allt vi gör. 
 • Språkutvecklande arbetssätt där koppling till språkutveckling görs i all verksamhet och alla aktiviteter.  
 • Fortsatt fokus på att utveckla digitaliseringen på verksamheten. Under året ska bl.a. förskolans dokumentation och delar av grundskolans nationella prov bli digitalt. 

Delaktighet, ansvar och inflytande för elever och hem
Våra mål 

 1. Elever och vårdnadshavare ska känna till rättigheter, möjligheter och skyldigheter och att de kan och ska påverka skol- och fritidshemssituation.  
 2. Eleverna ska vara väl förtrogna med den demokratiska processen och hur vi arbetar enligt den på Torsö skärgårdsskola.  
 3. Eleverna ska vara medvetna om ansvaret för sitt lärande, sin skyldighet att respektera alla och sin delaktighet i att skapa en trevlig skolmiljö för alla. 
 4. Eleverna känner till målen för skolarbetet. 

Värdegrundsarbete
Våra mål 

 1. 100% av våra elever ska känna sig trygga i skolan (mäts via enkät och samtal). 
 2. Alla känner att de har någon att vara med eller något att göra på raster och fritids. 
 3. Minska användandet av fula ord och kommentarer.