Föräldramöte 8:e november

Igår var det föräldramöte på Torsö Skärgårdsskola. Föräldrar till elever i förskoleklass t o m åk 6 informerades om utvecklingssamtal, lokala pedagogiska planeringar och om skolans styrdokument Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.

 

Skärgårdsskolans rektor, Helena, berättade att den läroplanen är ny fr o m 2011. Vidare sa hon att det varit till stor fördel att kunna planera och starta upp Skärgårdsskolans verksamhet med den nya läroplanen som i större utsträckning ser till varje elevs förmågor d v s inte bara kunskapskraven i varje ämne utan att eleven också kan ha andra, mer mjuka kunskaper. Klass 4-5-6 läraren Anna berättade också att den nya läroplanen gav större möjligheter till att kombinera olika ämnen vilket passar Skärgårdsskolans mål med t ex en utedag i månaden. Under en sådan dag får man både lära sig många olika ämnen men också att jobba i grupp, ta eget ansvar och visa hänsyn. De sist nämnda är begrepp som är allmänna förmågor i läroplanen.

 

Inom några veckor kommer Skärgårdsskolans lärare genomföra utvecklingssamtal med samtliga elever och deras föräldrar. Det är då säcken knyts ihop och elever och föräldrar får en blick över elevens kunskapsutveckling. Detta ämne för ämne men även för de övergripande målen och förmågorna som finns i läroplanen.

 

Tillsammans kommer elev, förälder och lärare fram till en individuell utvecklingsplan. Det är en plan för hur eleven ska kunna uppnå kunskapskraven enligt läroplanen.

 

Lärarna berättade hur denna bedömning var uppbyggd och vilka styrdokument lärarna har till förfogande i sin planering av undervisning och bedömning av elevers kunskapsnivåer inför utvecklingssamtal.

 

Skolans styrdokument är Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Denna är uppdelad i tre delar Skolans värdegrund och uppdrag, Övergripande mål och riktlinjer och Kursplaner för samtliga ämnen som barnen läser i skolan. Förskoleklass och fritidshem har ingen kursplan att jobba efter utan de utgår från de två inledande kapitlen i läroplanen.

 

Kursplanerna är i sin tur uppdelade i tre delar låg-, mellan- och högstadiet. Här framgår även vilka kunskapskrav en elev ska ha uppnått i en viss årskurs. Utifrån läroplanen gör sedan lärarna sin bedömning till utvecklingssamtalen och i de fall det är aktuellt betygen (åk 6-9).

 

För att tydliggöra för eleverna vad de ska läsa bryts sedan kursplanerna ner i ett antal lokala pedagogiska planeringar,LPP:er för resp ämne och årskurs. Genom LPP:erna får eleverna en tydlig bild av vad de ska arbeta med den närmaste tiden och vad de ska ha lärt sig när de byter LPP:n.

 

De LPP:er som klassen arbetar just nu med sitter alltid tydligt uppsatt i respektive klassrum och där kan både elever och föräldrar gå och titta. Du hittar även LPP:erna på Skärgårdsskolans hemsida http://torsoskola.se/wordpress/?page_id=924

 

Vill du läsa mer? Så kommer här några ”bra-att-ha-länkar”

 

Läroplanen: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2575

 

Utvecklingssamtalet: http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/individuell-utvecklingsplan-1.92253