Beviljad Leaderansökan

Torsö Skärgårdsskola – ett pilotprojekt i Leaders regi

Torsö Skärgårdsskola Ekonomisk förening har sökt och beviljats medel från Leader Norra Skaraborg till en förstudie med  inriktningen: Utvecklad samhällsservice med skolan som utgångspunkt. Man kommer att undersöka möjligheterna att nyttja skollokalerna på ett lite annat sätt än brukligt samt även undersöka möjligheten att knyta andra verksamheter till skolans lokaler. Många skollokaler står ju uppvärmda men outnyttjade under långa tider i vårt land.

I tankegången ligger t ex att i lokalerna inhysa servicefunktioner av olika slag som kan komma  de boende på ön till godo. Exempel på detta kan vara en sjuksköterskemottagning, bibliotek, servering av luncher, utlämning av apoteksvaror etc. Förstudien är avsedd att pågå under ett  halvt år och är finansierad av Leader Norra Skaraborg med en summa av 143.000 kronor . En projektledare kommer att rekryteras för att leda detta arbete.