Brev till medlemmar och andra intresserade

Information till medlemmar och andra intresserade av Torsö Skärgårdsskola.
Föreningen arbetar för närvarande med att färdigställa en ny ansökan till Skolinspektionen om att få driva friskola samt fritids på Torsö fr.o.m. HT 2012. Vår avsikt är att i så fall även ta över ansvaret för förskolan. Vi tolkar de signaler vi fått den senaste tiden som att det finns anledning att vara redo. Några inledande möten har hållits med representanter för Mariestads kommun i en bra dialog, där har bl.a. förutsättningar för lokaler mm. diskuterats.
Ansökan ska vara inlämnad senast 31/1 och en del arbete återstår med att få denna så komplett som möjligt. Hur det slutligen kommer att gå vet vi i dagsläget inte, men vi kommer att göra vad vi kan för att det även framgent ska finnas en bra skola, förskola samt fritids på Torsö.